مرور برچسب

تنبلی،اهمال کار

رازهایی که باعث می شود تنبلی و اهمال کاری را کنار بگذارید

ما کارهایمان را عقب می اندازیم. دیر تصمیم هایمان را عملی می کنیم و به قول روان شناس ها «اهمال کاری» یا «تعلل ورزیم». در این مقاله با رازهایی که باعث می شود تنبلی و اهمال کاری را کنار بگذارید آشنا می شوید