مرور برچسب

تونر دست ساز

از سیب درختی بعنوان تونرصورت استفاده کنید.

توضیح اجمالی درباره سیبدنیا را بگردید . با پرس و جو های متوالی خواهیدفهمید که حداقل سه بار از سیب درختی مصرف کرده اند .بنظرتان چرا سیب درختی شناخته شده است؟درختان سیب حاصل از کاشت دانه بزرگ هستند ، اما درختان حاصل از …