مرور برچسب

حافظه ی ضمنی نوزاد

شما لحظه ی بدنیا آمدن تان را به یاد می آورید؟

یادآوری لحظه ی بدنیاآمدن برای شما چه اهمیتی دارد ؟ چه دلیلی وجود دارد تا لحظات ابتدایی تولد را به یاد نیاوریم؟ شما یادآور لحظه ی بدنیاآمدن هستید؟ آیا همه ی انسان ها یادآور لحظه بدنیاآمدن نیستند؟