مرور برچسب

خوردن غذاها با هم

این غذا هامثل تن ماهی با تخم مرغ را هرگز با هم نخورید!

این روزها وقتی فردی در فامیل دچار بیماری های سختی مثل سرطان و. . . می شود، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها از روزگار خود می گویند که این قدر بیماری ها زیاد و عجیب و غریب نبودند و علتش را خورد و خوراک های سالم مردم می دانند!