مرور برچسب

دیدگاه

مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاه

مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاه یکی از چالش‌های مدیریت عملکرد و ارزشیابی، رها کردن ایده‌های قدیمی درباره‌ی انجام، نقش مدیر و کارمند و اهداف مدیریت عملکرد است. برای مثال مدیرانی که باور دارند نقششان این است که به کارکنان بگویند چه کاری انجام…