مرور برچسب

راز

۳۰ روز و ۳۰ راز

۳۰ روز و ۳۰ راز▪ روز اول: از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر، نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی همه جا به دنبالت خواهد بود. ▪ روز دوم: سعی کن کارهایت را…

رازهای موفقیت در صنایع بهداشتی و آرایشی

رازهاي موفقیت در صنایع بهداشتی و آرایشیاگر تلاش برای زیبایی، رنج و زحمت به همراه داشته باشد، صنایع آرایشی را باید نوعی مجازات به حساب آورد.اگر تلاش برای زیبایی، رنج و زحمت به همراه داشته باشد، صنایع آرایشی را باید نوعی…