مرور برچسب

سخنرانی اثربخش

ویژگیهای یک سخنرانی اثربخش

ویژگیهای یک سخنرانی اثربخشزبان، مهمترین وسیله ارتباط، گفتگو و برقراری تماس و تعامل با دیگران است. انسانها بعضاً به مدد زبان، با اشیا، حیوانات و وسایل پیرامون خود به نحوی عاطفی و احساسی نیز سخن می گویند و خواسته ها و تمایلات خویش را…