مرور برچسب

سرمازدگی

امداد و کمک های اولیه -سرمازدگی

سرمازدگیدماى بدن در آب و هواى خيلى سرد مى‌تواند پائين بيايد. بدن در برابر اين حالت يک سرى عکس‌العمل از خود نشان مى‌دهد. در صورت عدم موفقيت عکس‌العمل‌هاى جبرانى در جهت حفظ حرارت طبيعى بدن دماى بدن به‌تدريج از ۳۷ درجه به کمتر از ۳۵…