مرور برچسب

فناوری مالی

ضرورت وجود فین تک در صنعت چیست؟

زمینه های پیدایش فین تک درعصرجدید ، باپیشرفت تکنولوژی شاهدتغییرات متعددی هستیم .ابعادمختلف زندگی انسان ها ، دچارتغییروتحویل نوینی شده است . این تحول ، از ارتباط بادوستان و آشنایان شروع می شود . و با انتخاب سبک زندگی انسانها برای ادامه…