مرور برچسب

مدیریت عملکرد

افزایش بازدهی مدیریت

 افزایش بازدهی مدیریتنیروی مدیریت مهمترین منبع یک سازمان است . اگر این منبع همزمان صرف بهره برداری از فرصتهای متعدد و گوناگون شود ، حتی بهترین راهبردها هم به سختی امکان اجراء شدن ، خواهند داشت . یکی از دشوارترین وظایف مدیریت ، قراردادن…

مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاه

مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاه یکی از چالش‌های مدیریت عملکرد و ارزشیابی، رها کردن ایده‌های قدیمی درباره‌ی انجام، نقش مدیر و کارمند و اهداف مدیریت عملکرد است. برای مثال مدیرانی که باور دارند نقششان این است که به کارکنان بگویند چه کاری انجام…