مرور برچسب

مهریه

نحوه وصول مهریه را می‌دانید؟

نحوه وصول مهریه را می‌دانید؟ زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد و در صورتی كه مهر تعیین نشده و عقد به علت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد) فسخ شود، زن مستحق نصف مهر المثل است.پس از…