مرور برچسب

مواد شیمیائی

امداد و کمک های اولیه -سوختگی و تماس با مواد شیمیائی و سوزاننده

امداد و کمک های اولیه -سوختگی و تماس با مواد شیمیائی و سوزانندهسوختگى بسيار شايع‌تر از ساير مصدوميت‌ها است و در اثر حوادث مختلف شامل تماس بدن با شعله وسايل و مايعات داغ، يا مواد شيميائى و يا جريان الکتريسيته اتفاق…

امداد و کمک های اولیه -سوختگی با مواد شیمیائی

سوختگی با مواد شیمیائیمواد شيميائى مى‌تواند اسيدى يا قليائى بوده و به شکل‌هاى مختلف همچون مواد شوينده، پاک‌کننده و سفيدکننده، مايع باترى اتومبيل، مواد آزمايشگاهى در منازل و محل کار موجود است سوختگى با اين مواد مى‌تواند از نوع…