مرور برچسب

میکروسکوپ

آشنائی با میکروسکوپ و انواع آن

آشنائي با ميكروسكوپ و انواع آنمیکروسکوپ چیست ؟ ميكروسكوپ يكي از وسايل آزمايشگاهي اصلي در آزمايشگاه گياه شناسي است . كه در اينجا انواع آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و طرز كار با ميكروسكوپ نوري معمولي را به تفصيل ارائه مينمائيم .…