مرور برچسب

چاکرا

چشم سوم چیست؟

چاکرای آجنا یا همان چشم سوم، بخشی از چیزی است که آن را «بدن ظریف» می‌نامند. بدن ظریف جایی است که انرژی شما در آن جریان دارد. عبارت چشم سوم بدان معناست که درست است که نمی‌توان چشم سوم را دید اما نیرویی مهم در کنترل چگونگی انتقال انرژی در بدن…