مرور برچسب

چگونه ازمبتلابه کرونادرخانه مراقبت کنیم

چگونه از فرد مبتلا به کرونا در خانه مراقبت کنیم؟

به توصیه سازمان جهانی بهداشت بهتراست قبل ازبستری فرد درخانه،یک متخصص آموزش دیده فردمبتلا،محل اقامت وی وخانواده مبتلاراارزیابی کندتامطمین شود که کسانی که درخانه هستند قادربه رعایت بهداشت ومراقبت ازفردمیباشند.