مرور برچسب

کابوس

کابوس و راه های مقابله با آن

قطعا میتوان گفت که تجربه دیدن کابوس درخواب بین تمام انسانها درطول عمرشان مشترک است.این تجربه درکودکان بیشترازبزرگسالان دیده شده.ولی بااین حال دربزرگسالان هم رخ میدهد.شاید برایتان پیش آمده که نیمه های شب وحشت زده ازخواب بیدار شوید.و فردای آن…