مرور برچسب

کرگدن دماع شیپوری

معرفی ۶ گونه از حیوانات در حال انقراض

با رشد و توسعه تکنولوژی و پدید آمدن شکار غیر قانونی و بدون مجوز، تغییرات ترسناک و باور نکردنی در  زیستگاه جانوران بوجود آمده است که موجب این شده است زمان زیست برخی از جانوران در سیاره زمین متاسفانه به پایان برسد. روند آسیب زدن انسان ها به…