مرور برچسب

کم رویی

چرا بچه‌ها کم‌رو می‌شوند؟

چرا بچه‌ها کم‌رو می‌شوند؟ <تو نمی‌توانی> از آن کلمات جادویی است که انگار آدم را سنگ می‌کند آن هم نه برای یک لحظه که برای همه عمر؛ خصوصاً اگر در زمان کودکی زیاد آن را شنیده باشیم. خودش است! همان که می‌خواهید؛ با قد کشیده و چشمان…