مرور برچسب

کورتکس

چه حرف هایی را نباید به دیگران بگوییم؟

راز هایی در زندگی هر شخص وجود دارد که نباید به دیگران بگویید . راز های شما عضو اصلی زندگی شما می باشند . نگفتن بعضی از رازها دلیل دارد . چرخک را بخوانید تا از راز هایی که نباید با دیگران به اشتراک بگذارید ، مطلع شوید .