مرور برچسب

کووید19

چرامرگ ومیر براثر کرونا درمردان بیشتراززنان است؟

تحقیقات زیادی نشان داده است که مردان بیشتری نسبت به زنان، در آمار جان باختگان کرونا قرار دارند.کارشناسان می گویند علت این امر سیستم ایمنی زنان است، سیستم ایمنی زنان نسبت به مردان قوی تر می باشد.