مرور برچسب

اجتماعی

آیا مشمول دریافت سبد کالا هستیم، چگونه مطلع شویم؟

آیا مشمول دریافت سبد کالا هستیم، چگونه مطلع شویم؟طبق وعده داده شده، یعنی ظرف کمتر از 10 روز دیگر،دولت قراراست اولین سبد کالای حمایتی خود را به جامعه هدف 15 میلیون نفری ارائه دهد. بر این اساس، به گزارش وب سایت اطلاع رسانی سبدکالای حمایتی…