ترانه‌ی اشک و آفتاب

ــ دریا دریا

چه‌ت اوفتاد

که گریستی؟

ــ تاریک‌تَرَک یافتم از آفتاب

خود را.

ــ پی‌سوزِ اندیشه را

چه‌ت اوفتاد

که برافراشتی؟

ــ تابان‌تَرَک یافتم از آفتاب

خود را.

خردادِ ۱۳۶۵

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.