آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۹

شمارهٔ ۲۲۷

چو دوستان تو را بر تو دل بیازارم چه حسن عهد بود پیش نیکمردانم بلی حقیقیت دعوی دوستی آنست که دشمنان تو را بر تو دوست…