بخش ۴۷

خردمندی را که در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل بر نیاید و بوی عنبر از گند سیر فرو ماند

نمی‌داندکه آهنگ حجازی

فرو ماند ز بانگ طبل غازی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.