بخش ۵۴

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند.

و قطر علی قطر اذا اتفقت نهر

ونهر علی نهر اذا اجتمعت بحر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.