بخش ۷۱

خلعت سلطان اگر چه عزیز است جامه خلقان خود به عزت تر و خوان بزرگان اگر چه لذیذست خرده انبان خود به لذت تر

سرکه از دسترنج خویش و تره

بهتر از نان دهخدا و بره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.