شمارهٔ ۲۰۰

خواستم تا زحلی گویمت از روی قیاس

بازگویم نه که صدباره ازو نحس تری

ملخ از تخم تو چیزی نتواند که خورد

ترسم از گرسنگی تخم ملخ را بخوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.