قطعه شمارهٔ ۶

در قطرهٔ باران بهاری چه توان گفت؟

در نافهٔ آهوی تتاری چه توان گفت؟

گر در همه چیزی صفت و نعت بگنجد

در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.