مرور رده

مواعظ

بیت ۷۴

نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت تو زیبایی بنام ایزد چرا باید که بربندی

مثلثات

خلیلی الهدی انجی و اصلح ولکن من هداه الله افلح نصیحت نیکبختان گوش گیرند حکیمان پند درویشان پذیرند گش ایها داراغت…

بیت ۷۸

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی