مرور رده

قصاید

قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰

جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم به مردمی که گر از مردمی اثر دیدم مگر که مرد وفادار از جهان گم شد وفا ز مردم این عهد…