مرور رده

قصاید و قطعات عربی

ایضا

رضینا من وصالک بالوعود علی ما انت ناسیة العهود ترکت مدامعی طوفان نوح و نار جوانحی ذات الوقود صرمت حبال میثاقی صدودا…