مرور رده

پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود