پرنده بهشتی

پرنده بهشتی
ـ خانواده: Musaceae
ـ نام علمی: Strelitzia regina
ـ زمان گلدهی: بهار و پائیز
پرنده بهشتی
ـ نیازها:
مکان سایه، آفتاب، مخلوط خاک سبک گلدانی، محیط گرم و مرطوب با رطوبت متوسط ۷۰ – ۵۰ درصد. درجه حرارت ۱۵-۱۳ درجه سانتی‌گراد جهت تکمیل دوره استراحت گیاه در زمستان ضروری است. آبیاری متوسط (خاک مرطوب باشد ولی غرقابی نشود) در فصل رشد هر دو هفته یک بار از کود مایع با غلظت ۲ گرم در لیتر استفاده کنید.
ـ ازدیاد:
تقسیم بوته در بهار و تابستان، کاشت بذر در بهار در حرارت ۲۱ – ۱۸ درجه سانتی‌گراد.

 

پیام بگذارید